HCL nr. 192 din 22.09.2020

0
HCL nr. 192 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 192 din 22.09.2020

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Roman pe o perioadă de 10 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17699 din 14.09.2020, înaintat de către Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Roman– dna Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 17806 din 15.09.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 al Secretarului General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 81 din 18.09.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 194 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 125 din 18.10.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism;
  • Prevederile art. 30, alin. (1) din Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
  • Prevederile art. 46, alin.(1) și alin (1^3), alin. (1) din Legea 350/06.07.2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. (6) lit. „c”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Roman pe o perioadă de 10 ani.

Art. 2 Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU