HCL nr. 191 din 22.09.2020

0
HCL nr. 191 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 191 din 22.09.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17724 din 14.09.2020 iniţiat de către dna. Ioana-Roxana Iorga – viceprimar cu atribuții de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 17801 din 15.09.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 80 din 18.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 193 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 17597/10.09.2020 și 17598/10.09.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 9576/15.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Pascu Savastița și Ioan, ce are ca obiect apartamentul nr. 24, situat în blocul 9, scara B, etajul IV din str. Rahovei, mun. Roman, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv strada Rahovei, blocul 9, scara B, etajul II, apartamentul 24, mun. Roman în loc de strada Rahovei, blocul 9, scara B, etajul IV, apartamentul 24, mun. Roman , cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7961/25.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Manolache Ioan și Maricica, ce are ca obiect apartamentul nr. 51, situat în blocul 5, scara F, etajul 1 din str. Cuza Vodă , mun. Roman, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul nr. 51, situat în blocul 5, scara E, etajul 1 din str. Cuza Vodă, mun. Roman, în loc de apartamentul nr. 51, situat în blocul 5, scara F, etajul 1 din str. Cuza Vodă , mun. Roman cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Viceprimarul cu atribuții de primar, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU