HCL nr. 193 din 22.09.2020

0
HCL nr. 193 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 193 din 22.09.2020

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17756 din 14.09.2020 înaintat de către Viceprimar cu atribuții de Primar – dna Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 17789 din 15.09.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 82 din 18.09.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 195 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile nr. 1501, 1496, 1497 și 1498 din 3/09.2020 privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de Oportunitate nr. 17791, 17790, 17793 și 17792/15.09.2020 privind concesionarea directă a terenurilor înscrise in anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor înscrise in anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU