HCL nr. 191 din 22.08.2019

  0
  849

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 191 din 22.08.2019

  privind respingerea unei plângeri prealabile

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15522 din 12.08.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 15539 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

  Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna Păvăluță Irina împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 158/2019 înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 15014/05.08.2019;

  Văzând avizul favorabil nr. 80 din 22.08.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 192 din 22.08.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ;

  Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019, prin care s-a dispus abrogarea H.C.L. nr. 158/2019;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de d-na Irina Păvăluță împotriva H.C.L. nr. 158 din 24.07.2019, ca fiind rămasă fără obiect.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU