HCL nr. 190 din 30.08.2022

0
HCL nr. 190 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 190 din 30.08.2022
privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finanţare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, Cod SMIS 124968

Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii
Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 57327 din 19.08.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 58264 din 2408.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 107 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 212 din 29.08.2022 al Comisiei juridice.

Luând în considerare adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 de la ADR NE privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării, prin acordul ambelor părți a contractului de finanțare 7084 din data de 31.08.2021,

În conformitate cu prevederile art. 14, alin.1 din contractul de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, art.1321 Cod Civil, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare şi Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.3809/28.07.2017;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, dl. Leonard ACHIRILOAEI să îndeplinească formalitățile necesare privind încetarea, prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021.

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard ACHIRILOAEI;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0