HCL nr. 190 din 22.09.2020

0
HCL nr. 190 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 190 din 22.09.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire spălătorie auto provizorie”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. _17745_ din 14.09.2020 înaintat de către Viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Roman – d-na. Ioana Roxana IORGA, precum şi raportul de specialitate nr. _17818_ din 15.09.2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 al Secretarului general al municipiului Roman avizul nr. 79 din 18.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul 192 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO PROVIZORIE – str. Nicolae Bălcescu, nr. 28 – Roman”, proiect nr.128/2020 elaborat de B.I.A. FLOREA VIORICA, beneficiar GRĂPINA DORU-GHEORGHE, cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU