HCL nr. 191 din 21.08.2018

0
HCL nr. 191 din 21.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 191 din 21.08.2018

privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 15348 din 13.08.2018 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15349 din 13.08.2018 al C.S.M. Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 21.08.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 191 din 21.08.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15555 din 21.08.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 868 din Noul Cod Civil, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 6, lit. ”a”, pct. 6, ale art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea aliniatului 2 al articolului 16 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 145 din 27.06.2018 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor, care va avea următorul conținut:

Art. 16 (2) Programul de funcționare pentru obiectivele Complexului Sportiv Sala Sala Sporturilor este următorul:

 1. pentru Bazinul de Înot conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 147 din 2012;
 2. pentru Sala Sporturilor, de luni până duminică între orele 07:00–22:00;
 3. pentru terenul de minifotbal, de luni până duminică între orele 08:00–22:00;
 4. pentru terenurile de tenis, de luni până duminică între orele 08:00–22:00;

Art. 2 Se aprobă modificarea punctului b) din anexa 1 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor (anexa nr. 1 la H.C.L. nr.145 din 27.06.2018) care va avea următorul conținut:

b) pentru Terenurile de tenis de lângă Sala Sporturilor:

 • 25 lei/ oră pe timp de zi;
 • 50 lei/ oră în nocturnă;
 • abonament pe timp de zi:
  • 200 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile
  • 400 lei pentru 20 ore, valabil pentru 30 zile
  • 600 lei pentru 30 ore, valabil pentru 30 zile
 •  abonament în nocturnă
   • 400 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile
   • 800 lei pentru 20 ore, valabil pentru 30 zile
   • 1.200 lei pentru 30 ore, valabil pentru 30 zile”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 145 din 27.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile specializate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, precum şi autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU