HCL nr. 190 din 21.08.2018

0
HCL nr. 190 din 21.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 190 din 21.08.2018

privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investiției „Amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu în strada Mihai Viteazu și pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 15320 din 13.08.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15321 din 13.08.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 21.08.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 190 din 21.08.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15555 din 21.08.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 precum și cele ale art. 15, lit. „a” din Legea nr. 50/1991R, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă transmiterea în folosință către S.C. PK INDIGO S.R.L. București, a terenului în suprafață de 1651 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Roman și se află în administrarea Consiliului Local, conform H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț (Anexa nr. 3, pozitia 305) pe o perioadă de un an, în scopul realizării din fondurile proprii ale acesteia a investiției „Amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu în strada Mihai
Viteazu și pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”.

Art. 2 La finalizarea lucrărilor, toate terenurile aparținând amenajărilor realizate și lucrările efectuate, revin în folosinţă publică.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU