HCL nr. 191 din 17.09.2021

  0
  346

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 191 din 17.09.2021

  privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local – Proiecte FEN pe anul 2021

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 70220 din 15.09.2021 inițiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 70433 din 16.09.2021 întocmit de către Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 70737 din 16.09.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 94 din 17.09.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 205 din 17.09.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local – Proiecte FEN pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU