HCL nr. 190 din 17.09.2021

0
HCL nr. 190 din 17.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 190 din 17.09.2021

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 69317 din 13.09.2021 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 69686 din 14.09.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 70737 din 16.09.2021 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 93 din 17.09.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 22 din 17.09.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 204 din 17.09.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare:

  • adresa nr. 20236/24.08.2021 a Consiliului județean Neamț;
  • anexa nr. 6 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea “Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”;
  • H.G. nr. 881/19.08.2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea “Programului pentru școli al României” în anul școlar 2021-2022;Art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman;

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul municipiului Roman.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU