HCL nr. 192 din 17.09.2021

0
HCL nr. 192 din 17.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 192 din 17.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 69444 din 13.09.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 69834 din 14.09.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 70737 din 16.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 70 din 17.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 206 din 17.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE – b-dul Republicii, nr. 123 – 125, Roman”, proiect nr. 495/2021 elaborat de S.C. URBANO PROIECT S.R.L. Iași, beneficiar S.C. SMIRODAVA S.A., cu valabilitate de 3 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU