HCL nr. 189 din 22.09.2020

  0
  275

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 189 din 22.09.2020

  privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 17723 din 14.09.2020 întocmit şi înaintat de către viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Roman – Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 17783 din 15.09.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Economică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 68 din 18.09.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 20 din 18.09.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum şi avizul favorabil nr. 191 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

  Văzând dispozițiile:

  • Anexa nr. 6 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea “Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”;
  • H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea “Programului pentru școli al României” în anul școlar 2020-2021;
  • art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „d” și alin. 7, lit. „a” din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrative;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din acelaşi act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman.

  Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Roman.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU