HCL nr. 189 din 21.08.2018

0
HCL nr. 189 din 21.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 189 din 21.08.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 15323 din 13.08.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 104 din 21.08.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 189 din 21.08.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15555 din 21.08.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activitaților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Se aprobă rectificarea listei de investitii de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU