HCL nr. 19 din 31.01.2018

0
HCL nr. 19 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 19 din 31.01.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1802/29.01.2018 întocmită şi înaintată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu și examinând raportul de specialitate nr. 1803/29.01.2018 întocmit şi înaintat de către Biroul Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 7 din 31.01.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 19 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 17, alin (1), lit „o” din Legea serviciilor de transport public local – Legea nr. 92/2007;
În baza art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit „a”, pct. 14 și alin. (9), art. 45, alin. (1), precum și în temeiul art. 115, alin. (1), „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 55/2009 – Regulamentul privind acordarea de gratuități pe transportul urban de călători pentru unele categorii de persoane din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se modifică și se completează art. 3 din H.C.L. nr. 55/2009, care va avea următorul cuprins:
”Se stabilește prețul de 70 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până vineri și 100 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până duminică”
”Se stabileste valoarea unei legitimatii pentru o singură călătorie de 2 lei. ”
Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman să încheie actul adiţional la contractul de delegarea a serviciului public de transport public local de călători.
Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU