HCL nr. 18 din 31.01.2018

0
HCL nr. 18 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 18 din 31.01.2018

privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1650 din 26.01.2018 întocmită de către Primarul municipiului Roman;
Văzând raportul de specialitate nr. 1651 din 26.01.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2018 al comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 18 din 31.01.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinte, ale H.G. nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, ale H.G. nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001R privind administratia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 190/2008 – Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a cimitirelor, fondului locativ din Municipiul Roman, după cum urmează:

  •  Art. 15 din contract se completează cu pct. 28, care va avea urmatorul cuprins:
    ”28. Pentru locuințele ANL, din cuantumul chiriei incasate, concesionarul se obligă să vireze către concedent suma reprezentand recuperarea investiției prevazuta de art. 4, alin. 7^2 din Legea nr. 152/1998, în termen de 15 zile de la încasarea acesteia.”

Art. 2 Se mandateaza Primarul Municipiului Roman, să semneze actul adițional la Contractul menționat la articolul 1.
Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, S.C. Municipal Locato Serv S.A., Prefectului judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU