HCL nr. 20 din 26.01.2023

0
HCL nr. 20 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 20 din 26.01.2023
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de închiriere a unor terenuri/imobile prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3334 din 16.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3395 din 16.01.2023 înaintate de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3474 din 17.01.2023 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 20 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Nr. 225 din 29.09.2019

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3 lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aproba modificarea art. 3 din HCL 225/29.09.2019 după cum urmează:

”Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația cabinet medical în suprafață de 57,29 mp, cu valoare de inventar 15.309 lei, situat în mun. Roman, Fdt. Crizantemelor, bl.1A, ap.1, identificat cu nr. Carte Funciară 53849-C1-U3, pentru o durata de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii anuale prin acordul parților, la prețul de pornire al licitației 21 lei/mp/lună.”

Art. 2. Aprobă închirierea prin licitație a terenurilor înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă Documentația de atribuire a contractelor de inchiriere prin licitatie publică, pentru terenul intravilan UAT Roman, conform anexei nr. 2 si nr. 2.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, împreună cu comisia de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru inchirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 5. Dreptul de închiriere se înscrie în Cartea Funciară de către chirias.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0