HCL nr. 188 din 21.08.2018

0
HCL nr. 188 din 21.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 188 din 21.08.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 15382 din 14.08.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15383 din 14.08.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 103 din 21.08.2018 al Comisiei de bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 26 din 21.08.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 188 din 21.08.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15555 din 21.08.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi cele ale art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării în bune condiții a Colocviului Internaţional de Literatură:
„1918 – ANUL MARILOR UNIRI NAȚIONALE ÎN LITERATURA EUROPEI POSTBELICE”
, la Roman, în perioada 20–23 septembrie 2018, conform Protocolului de colaborare cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 28.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2018-2019, pentru elevii buni la învățătură cu domiciliul în municipiul Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU