HCL nr. 189 din 08.09.2021

  0
  357

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 189 din 08.09.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018

  PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman

  Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
  Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
  Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
  Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
  Apel dedicat învăţământului obligatoriu
  Apel de proiecte: POR10//2017/10/10.1b/7 REGIUNI

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Analizând referatul de aprobare nr. 67167 din 06.09.2021 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 67612 din 07.09.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor;

  Văzând avizul de legalitate nr. 67903 din 07.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 92 din 08.09.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 203 din 08.09.2021 al Comisiei juridice.

  Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; Apel dedicat învăţământului obligatoriu

  Apel de proiecte: POR10//2017/10/10.1b/7 REGIUNI

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

  În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică articolele 2, 3 şi 4 din H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018, care vor avea următorul conținut:
  „ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico – economică (D.A.L.I.) şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, documentaţie întocmită de S.C. M TECH PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ, la valoarea totală a devizului general de 6.492.423,94 lei (inclusiv T.V.A.);
  ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în cuantum de 6.492.423,94 lei (inclusiv T.V.A.);
  ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în cuantum de 129.848,52 lei”.”

  Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
  • Direcţiei Tehnice şi de Investiţii – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU