HCL nr. 188 din 08.09.2021

0
HCL nr. 188 din 08.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 188 din 08.09.2021

privind încheierea unui contract de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 67603 din 06.09.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 67609 din 07.09.2021 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 67903 din 07.09.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 69 din 08.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 202 din 08.09.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 11872 din 30.08.2021 înaintat de Direcția de Asistență Socială Roman și înregistrat la Primăria municipiului Roman sub nr. 67568 din 06.09.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „a” și „b”, ale art. 139, art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Roman, în calitate de locatar și S.C. TOPOCAD VITAL S.R.L. Roman, identificată cu CUI 40446909, în calitate de locator, cu privire la imobilul situat în municipiul Roman, str. Spiru Haret, nr. 33 bis, compus din teren în suprafață de 502 mp și o clădire S+P+2E+M, cu o suprafață utilă desfășurată de 787 mp, înscris în CF a Municipiului Roman sub nr. 52143, în vederea desfășurării activităților specifice Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc „Casa Fluturașilor”, din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman.
(2) Durata închirierii este de la 01.09.2021 până la semnarea recepției lucrărilor de reabilitare termică a clădirii situate în municipiul Roman, str. Smirodava, nr. 28, județul Neamț, dotarea cu echipamente necesare funcționării activității, precum și obținerea autorizațiilor de funcționare a Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor”, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2021.
(3) Se aprobă valoarea chiriei lunare de 1.500 euro, la care se adaugă TVA, contravaloarea în lei la cursul oficial B.N.R. din data emiterii facturii. Facturarea se va face până la data de 5 a lunii, pentru luna anterioară.
(4) Se aprobă plata separată a utilităților de către Direcția de Asistență Socială, prin preluarea acestora ca puncte de consum ale unității.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU