HCL nr. 188 din 30.08.2022

0
HCL nr. 188 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 188 din 30.08.2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „ Reabilitare rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57843 din 23.08.2022 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58138 din 24.08.2022 , întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 66 din 29.08.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 104 din 29.08.2022 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 209 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț, indicatori cuprinși în devizul general conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0