HCL nr. 187 din 30.08.2022

0
HCL nr. 187 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 187 din 30.08.2022
privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal privind introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren și instituirea unui drept de servitute
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Referatul de aprobare nr. 56872 din 18.08.2022 înaintat de primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 57237 din 19.08.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 29.08.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 208 din 29.08.2022 al Comisiei juridice,;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În conformitate cu prevederile art. 50; 51și 54 din Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001, Republicată privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „e”, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 4096,00 mp (Carte Funciară Nr. 53154 Roman ), proprietate publică a Municipiului Roman, situat în extravilan – drum de acces Șoseaua Roman-Vaslui, nr.3, finanțat de S.C. SOFIMAR IMOBILIARE S.R.L., în vederea realizării racordurilor la utilități ( gaze, energie electrică, apă-canal )

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 580,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, după introducerea în intravilan –pe drumul de acces Șoseaua Roman-Vaslui, nr.3, în vederea executării lucrării ,, Alimentare cu gaze naturale S.C. SOFIMAR IMOBILIARE S.R.L„.

Art. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0