HCL nr. 188 din 22.08.2019

0
HCL nr. 188 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 188 din 22.08.2019

privind stabilirea tarifului pentru lucrări de marcaj rutier stradal

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15466 din 12.08.2019 iniţiat de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15476 din 13.08.2019 întocmit de către Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul favorabil nr. 78 din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 189 din 22.08.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” și „s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă tariful pentru executare lucrări de marcaj rutier stradal la valoarea de 18,34 lei/ mp, fără T.V.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU