HCL nr. 189 din 22.08.2019

0
HCL nr. 189 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 189 din 22.08.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15447 din 09.08.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15469 din 12.08.2019 întocmit de către Directia Juridică si Administratie Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 22.08.2019 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 190 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum si ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situatiei arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dnei IMBRISCA MARIA, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 13098/05.07.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 13481 din 25.08.1993, încheiat între R.A. „Goscom” Roman si dnii Imbrișca Laurențiu si Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 161 situat în Blocul nr. 14, scara E, et. V, din str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman, judetul Neamt, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Imbrişca Laurenţu si Maria în loc de Imbrişca Laurenţiu și Maria cum gresit s-a mentionat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate si Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU