HCL nr. 187 din 22.08.2019

  0
  779

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 187 din 22.08.2019

  privind încheierea unui acord de parteneriat

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15.339 din 08.08.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 15.389 din 09.08.2019 întocmit de către Direcția Tehnică și D.J.A.P.- Compartiment Evidență Patrimoniu;

  Văzând avizul favorabil nr. 70 din 22.08.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 188 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, literele ”c” și ”e” și alin. 9, lit. ”a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu S.C. METEX S.A. Roman, conform anexei la prezenta hotărâre

  Art. 2 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU