HCL nr. 187 din 26.07.2018

  0
  1074

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 187 din 26.07.2018

  privind încheierea unui acord de parteneriat

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 13949 din 20.07.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 13950 din 20.07.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Biroul Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 49 din 26.07.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 187 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “b”, „d” și „e”, alin. 5, lit. „b” și alin. 4, lit. „e”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu S.C. METEX S.A. Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU