HCL nr. 186 din 26.07.2018

0
HCL nr. 186 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 186 din 26.07.2018

privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 14.037 din 23.07.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarului municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 14.038 din 23.07.2018 al Biroului Monitorizare mediu;

Văzând avizul favorabil nr. 36 din 26.07.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 186 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere adresa nr. 14.526/DG/16.07.2018 emisă de către Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Neamţ, înaintată Municipiului Roman şi înregistrată cu nr. 13.703 din data de 17.07.2018,
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. ”f”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă plantarea unui număr de 2.500 puieţi forestieri din specia salcâm (Robinia pseudacacia) primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ pentru a se realiza completări la plantaţia de 1 ha, proprietate a Municipiului Roman, inclusă în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ.

Art. 2 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU