HCL nr. 187 din 10.09.2020

0
HCL nr. 187 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 187 din 10.09.2020

privind actualizarea și îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 83/13.04.2017 și H.C.L. nr. 247/05.11.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17.255 din 04.09.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman, cu atributii de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 17.279 din 07.09.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 78 din 09.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 189 din 09.09.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, precum şi ale art. 139, art. 140, art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. nr. 83/13.04.2017 și H.C.L. nr. 247/05.11.2018, în sensul că în loc de ”Clubul Sportiv Atletic” se va trece ”Clubul Atletic Roman”.

Art. 2 Se aprobă actualizarea numărului cadastral al parcelei din 2647 în 59883.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 83/13.04.2017 și H.C.L. nr. 247/05.11.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU