HCL nr. 188 din 10.09.2020

0
HCL nr. 188 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 188 din 10.09.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17197 din 04.09.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și raportul de specialitate nr. 17269 din 07.09.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 17502 din 09.09.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 67 din 09.09.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 190 din 09.09.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetul creditelor interne, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU