HCL nr. 186 din 10.09.2020

0
HCL nr. 186 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 186 din 10.09.2020

privind încheierea unui contract de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17238 din 04.09.2019 iniţiat de către doamna Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primarul al municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 17295 din 07.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 77 din 09.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 188 din 08.09.2020 al Comisiei juridice.

În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, ale art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Roman, în calitate de locatar și Fundația „Anton Durcovici” Roman, identificata cu CIF 38506820, în calitate de locator, cu privire la o sală de clasă în suparfață de 40,60 mp situată în imobilul din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 228, înscris in CF a municipiului Roman nr. 54211, având nr. cadastral 54211-C3 în vederea desfasurarii procesului de invatamant pentru elevii Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor” și Gradiniței 2 cu program normal.
(2) Deținătorul clădirii va transmite, o dată cu spațiul identificat la art. 1, și dreptul de folosință asupra spațiilor comune (scări de acces, holuri, grupuri sanitare, etc)
(3) Durata închirierii este de la 01.09.2020 până la sfarsitul anului școlar 2020-2021, inclusiv perioada vacantelor școlare, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pâna la terminarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Centrul de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor” din mun. Roman, str. Smirodava, nr. 28.
(4) Se aprobă valoarea chiriei lunare in cuantum de 2.900 lei, inclusiv utilități. Facturarea se va face pana la data de 5 a lunii, pentru luna anterioara.

Art. 2 Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU