HCL nr. 186 din 19.08.2021

0
HCL nr. 186 din 19.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 186 din 19.08.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55926 din 23.07.2021 înaintat de către dnii consilieri Bălan George-Alexandru, Broască Andreea-Alexandra, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Moroșanu Dragoș-Viorel, Barcă George-Dragoș, precum și raportul de specialitate nr. 61136 din 13.08.2021 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 17.08.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 198 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1), ale art. 17, alin. (1), lit. c), ale art. 18, alin. (1), lit. d), precum și ale art. 28, alin. (2) din Legea nr. 2/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale cu modificările ulterioare;

În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”, alin. (7), litera “n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 1B la H.C.L. nr. 18/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea mențiune:
„Intervalul de succedare între curse este de 15 minute.”

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Direcția juridică și administrație publică – Serviciul autorizări comercial, transport.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU