HCL nr. 187 din 19.08.2021

  0
  382

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 187 din 19.08.2021

  privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiţii pe anul 2021

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 60279 din 10.08.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 60370 din 11.08.2021 întocmit de Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 18.08.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 200 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU