HCL nr. 185 din 19.08.2021

  0
  69

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 185 din 19.08.2021

  privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 59702 din 09.08.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 60185 din 10.08.2021 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 98 din 18.08.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 21 din 17.08.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 197 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 52, alin (1), lit. „f” din Legea nr. 272/2004R privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. (1), ale art. 20 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a” , ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 SSe aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 30.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2021-2022, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU