HCL nr. 185 din 10.09.2020

0
HCL nr. 185 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 185 din 10.09.2020

privind aprobarea prelungirii Acordului de colaborare încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17240 din 04.09.2020 iniţiat de dna Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 17290 din 07.09.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 09.09.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism,precum șiavizul favorabil nr. 187 din 09.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publicelocale;

Luând în considerare cererea nr. 408 din 03.09.2020 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 17239 din 04.09.2020, formulată de S.C. PK INDIGO S.R.L. București, prin care solicită prelungirea colaborării cu Municipiul Roman, în vederea prelungirii organizării evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 18 septembrie – 30 septembrie 2020, în aceleași condiții în care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (7), lit. ,,d” și lit. „e”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea Acordului de colaborare între S.C. PK INDIGO S.R.L. Bucureşti și Municipiul Roman, în vederea continuării realizării evenimentului Cinema Drive 2020, pentru perioada 18 septembrie – 30 septembrie 2020, în aceleași condiții în care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020, conform anexei (inclusiv anexa A) – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU