HCL nr. 184 din 19.08.2021

0
HCL nr. 184 din 19.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 184 din 19.08.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 59390 din 06.08.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 59528 din 09.08.2021 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Examinând solicitarea nr. 2713 din 06.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 59352/06.08.2021, înaintată de Asociaţia Culturală „Dance Art Valian” Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 88 din 18.08.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 20 din 17.08.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 196 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (4), lit. „a”, alin. (7), lit. „d” și „e” și alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă asigurarea cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai lotului de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.500 lei, în vederea asigurării cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai lotului de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021.

Art. 3 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU