HCL nr. 184 din 10.09.2020

0
HCL nr. 184 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 184 din 10.09.2020

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17296 din 07.09.2020 inițiat de doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate comun nr. 17320 din 07.09.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 66 din 09.09.2020 al Comisiei de buget-finanţe, avizul favorabil nr. 19 din 09.09.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 186 din 09.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004R, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. (1), ale art. 20 din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a” , ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU