HCL nr. 184 din 26.07.2018

0
HCL nr. 184 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 184 din 26.07.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13867 din 19.07.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13868 din 19.07.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 101 din 26.07.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 25 din 26.07.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 184 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Turneului „Roman-Vodă Muşat” la handbal feminin, ediția a XI-a 2018, la Sala Sporturilor din Roman.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru achiziționarea serviciilor artistice din cadrul Proiectului Festivalul cultural de tineret KULT Fest, ediția a III-a, care se va desfășura în Parcul municipal Roman, în perioada 15-16 septembrie 2018.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru premierea elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat, pentru anul 2018, conform Regulamentului stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării în bune condiții a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, la Roman, în data de 3 august 2018, conform Protocolului de colaborare cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 5 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 6 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU