HCL nr. 183 din 26.07.2018

0
HCL nr. 183 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 183 din 26.07.2018

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13861 din 19.07.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13862 din 19.07.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 100 din 26.07.2018 al Comisiei de buget-finanţe, avizul favorabil nr. 24 din 26.07.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 183 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, precum și ale art. 36, alin. 6, lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art. 45, alin. 1, lit. ”a” precum și ale art. 115, alin. 1, lit ”b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman, care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică şi Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU