HCL nr. 183 din 19.08.2021

0
HCL nr. 183 din 19.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 183 din 19.08.2021

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de garaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 60026 din 10.08.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 60966 din 12.08.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nefavorabil nr. 67 din 17.08.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 195 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 332 , 333
din același act normativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii anuale, prin acordul părților, a spațiului din incinta primariei Municipiului Roman, cu destinația de garaj, în suprafață de 21 mp, conform releveului de apartamentare, inscris in Cartea Funciara 55868, situat în mun. Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, cu o valoare de inventar de 31 lei, cu următoarele vecinătăți:
N- Alee acces;
E- clădire Primăria Municipiului Roman
S- clădire Primăria Municipiului Roman
V- clădire Primăria Municipiului Roman.

(2) Se aprobă prețul de pornire al licitației publice de la 4 euro/mp/an, la cursul BNR din ziua plății, conform anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.

Art. 2 Se revocă H.C.L. nr. 110 din 26.05.2020, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren.

Art. 3 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, să elaboreze documentația de atribuire a spațiului din incinta Primăriei Municipiului Roman, cu destinația de garaj, în suprafață de 21 m.p., identificată la art. 1.

Art. 4 Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Directia Administrativă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate de către secretarul general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU