HCL nr. 183 din 10.09.2020

0
HCL nr. 183 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 183 din 10.09.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman;
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii.
Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 17.230 din 04.09.2020 înaintat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuţii de Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17.264 din 07.09.2020 al Serviciului Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 09.09.2020 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 185 din 09.09.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publicelocale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, care vor avea următorul conținut:
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman”, în cuantum de 15.683.681,28 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman”, în cuantum de 313.673,67 lei. ”

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Viceprimarului cu atribuţii de Primar al Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 10.09.2020, cu un număr de 19 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0, din totalul de 20 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU