HCL nr. 183 din 30.08.2022

0
HCL nr. 183 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 183 din 30.08.2022
privind completarea H.C.L. nr. 82/28.04.2022 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil către Consiliul Județean Neamț
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57987 din 23.08.2022 întocmit și înaintat de către primarul municipiului Roman domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58144 din 24.08.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 204 din 29.08.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 204 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 551, pct. 6, art. 755 și următoarele, din Legea 287/2009 privind Codul Civil.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „b”, al art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 82 din 28.04.2022, privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil către Consiliul Județean Neamț, cu art. 5^1, care va avea următorul cuprins:

”Art. 5^1. (1) Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu titlu gratuit în favoarea Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, asupra suprafeței de teren de 2624 mp, care face parte din totalul suprafeței de 44227 mp teren curți construcții, identificat cu N.C. 59883 în scopul folosirii ca şi cale de acces pietonal și auto. Terenul este identificat conform planului de situație anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Servitutea de trecere se va exercita doar pe durata dreptului de folosință asupra construcției prevăzută în H.C.L. nr. 82/2022.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 82 din 28.04.2022, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0