HCL nr. 182 din 30.08.2022

0
HCL nr. 182 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 182 din 30.08.2022
privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de necesitate nr. 9277 din 16.08.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 57298 din 19.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 56733 din 22.08.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 29.08.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 203 din 29.08.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile Legii nr. 62/2011 republicată – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Contractului colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 281 din data 27.11.2019.

Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0