HCL nr. 184 din 30.08.2022

0
HCL nr. 184 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 184 din 30.08.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57986 din 23.08.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 58141 din 24.08.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 103 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 205 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 400 din 27.01.2022 depusă de doamna Aniței Lenuța, cererea nr. 2533 din 04.07.2022 depusă de domnul Cazacu Vlad Iulian, cererea nr. 2344 din 10.06.2022 depusă de domnul Huțanu Cătălin Alexandru, cererea nr. 2474 din 27.06.2022 depusă de domnul Muraru Vasile, cererea nr. 1574 din 12.04.2022 depusă de domnul Tărâță Constantin, cererea nr. 1905 din 09.05.2022 depusă de domnul Ciuchi Claudiu Bogdan și cererea nr. 2214 din 31.05.2022 depusă de doamna Ciubotaru Rodica precum și procesul verbal nr. 57978/23.08.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1)Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 52.886,42 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către doamna Aniței Lenuța, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 216/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl. 9, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,9 mp, suprafața totală de 33,9 mp, teren în folosință CPT 10,96 mp, CPC 12,9 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U1.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 1 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 7932,96 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 528,86 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,50% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 2.(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 125.917,61 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Cazacu Vlad Iulian, posesor a C.I. seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 281/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl. 15, sc. D, ap. 6, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,47 mp, suprafața construită de 65,57 mp, CPI 8,20/791 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U17.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 45.000,00 lei, reprezentând 35.73765% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.259,18 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 3(1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl 15, sc. C, ap. 20, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 93.906,68 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Huțanu Cătălin Alexandru, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 264/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl. 15, sc. C, ap. 20, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,25 mp, suprafața construită de 48,49 mp, suprafața totală de 46,87 mp, CPI 6,06/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U67.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 3(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 14.086,00 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 939,07 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan Cel Mare , bl 15, Sc. C, ap. 18, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 122.886,18 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Muraru Vasile, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 262/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan Cel Mare , bl 15, Sc. C, ap. 18, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 48,72 mp, suprafața construită de 63,20 mp, suprafața totală de 63,05 mp, CPI 7,90/791 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U68.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 4(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 18.432,93 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.228,86 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 20 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 14, sc. A, ap. 15, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 113.613,30 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Tărâță Constantin, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 135/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 14, sc. A, ap. 15, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 37,1 mp, suprafața totală de 40,6 mp, teren în folosință CPT 13,6 mp, CPC 17,7 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59073-C1-U5.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 5(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 17.041,99 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1136,13 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 5 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 6(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl 9, sc. A, ap. 19, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 53.310,16 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Ciuchi Claudiu Bogdan, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 219/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl 9, sc. A, ap. 19, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 32,1 mp, suprafață totală de 34,1 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 11,1 mp, CPC 13,2 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U7.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 6(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 53.310,16 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 533,10 lei.

Art. 7. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 17, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 60.558,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către doamna Ciubotaru Rodica, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 17/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 17, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,22 mp, suprafața totală de 42,80 mp, suprafața construită de 52.12 mp, teren în folosință CPT 15.57 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U13.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 7 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 48.000,00 lei, reprezentând 79.26286% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 605,58 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (5,50% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 6 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 8. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, alin.(2), art. 2, alin.(2), art. 3, alin.(2), art. 4, alin.(2), art. 5, alin.(2), art. 6, alin.(2), art. 7, alin.(2) și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 9. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 10. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0