HCL nr. 182 din 26.07.2018

0
HCL nr. 182 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 182 din 26.07.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 12 august 2018, la Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13857 din 19.07.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13858 din 19.07.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 99 din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 23 din 26.07.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 182 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și domnii: Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea Alexandru, pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 12 august 2018, la Roman, conform anexei (inclusiv Anexa A) la prezenta hotărâre.

Art. 2 Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU