HCL nr. 182 din 19.08.2021

  0
  426

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 182 din 19.08.2021

  privind aprobarea închirierii prin licitație a unor terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 60476 din 11.08.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei , precum şi raportul de specialitate nr. 60740 din 12.08.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 66 din 17.08.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 194 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, ale art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 , precum şi ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație a terenurilor înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate să elaboreze documentația de atribuire în acord cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

  Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU