HCL nr. 181 din 30.08.2022

0
HCL nr. 181 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 181 din 30.08.2022
privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unor terenuri aflate în proprietatea U.A.T. Sagna
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57967 din 23.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58142 din 24.08.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 61 din 29.08.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 202 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile art. 861, alin. (3), art. 874, alin. (l), ale art. 2147- 2157 din Legea nr. 287/2009R privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, ale art. 129, alin. (2), lit. ”c” coroborat cu alin. (6), lit. ”a”, ale art. 297, lit. ”d” și ale art. 349-353 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu numărul 94694 din 12.08.2022, înregistrată la Municipiul Roman sub numărul 56537 în 17.08.2022 privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții – Modernizare artera Roman Est – prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În temeiul art. 139, alin. (2), lit. ”g”, și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se solicită constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Municipiului Roman, asupra următoarelor terenuri:

  • Teren extravilan Comuna Sagna, Tarla Surinca, în suprafață de 2200 mp, identificat cu numărul cadastral 50018 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 50018;
  • Teren extravilan Comuna Sagna, Tarla Imaș 5, în suprafață de 2000 mp, identificat cu numărul cadastral 50976 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 50976;
  • Teren extravilan Comuna Sagna, Tarla Lozia Mică, în suprafață de 860 mp, identificat cu numărul cadastral 52855 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 52855;
  • Teren extravilan Comuna Sagna, Tarla După Razor, în suprafață de 2065 mp, identificat cu numărul cadastral 52783 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 52783;
  • Teren extravilan Comuna Sagna, în suprafață de 3596 mp, identificat cu numărul cadastral 52846 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 52846;
  • Teren extravilan Comuna Sagna, în suprafață de 23 mp, identificat cu numărul cadastral 53512 și înscris în Cartea funciară a U.A.T. Sagna sub nr. 53512;

(2) Constituirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor prevăzute la alin. 1, se face în vederea reabilitării și modernizării traseului de drum care tranzitează Artera ocolitoare Roman-Est, pe toată durata existenței construcției.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Unității Administrativ Teritoriale Sagna, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0