HCL nr. 181 din 19.08.2021

0
HCL nr. 181 din 19.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 181 din 19.08.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 60408 din 11.08.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 60926 din 12.08.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 61267 din 13.08.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 17.08.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 193 din 17.08.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele nr. 53366/14.07.2021, nr. 53371/14.07.2021, precum și nr. 52863/03.08.2021 transmise de Instituția Prefectului – jud. Neamț;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a”, art. 329 alin. (2), art. 330, și ale art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, precum și dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se modifică art. 34, alin. (7) din anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 144/2020, care va avea următorul conținut:
„ Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierii contractului cu ofertantul declarant câștigător, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei”.
(2) Se modifică anexa nr. 1_1 din H.C.L. nr. 144/2020 (Caiet de sarcini cadru privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului teren/construcție), după cum urmează:
Se modifică pct. 4.5 din Capitolul IV al anexei nr 1_1, care va avea următorul conținut:
„4.5. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul procedurii în termen de 5 zile lucrătoare de la data la încheierii contractului cu ofertantul declarant câștigător, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei”;
➢ La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă pct. 9.9 din Capitolul IX al anexei nr. 1_1, astfel cum a fost modificat acesta prin H.C.L. nr. 150/2021.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă prevederile art. 2, alin. (3) din H.C.L. nr. 144/2020, introdus prin art. 1, alin. 3 din H.C.L. nr. 150/2021, art. 4, alin. 3 din H.C.L. nr. 144/2020, introdus prin art. 2, alin. (3) din H.C.L. nr. 150/2021, art. 3, alin. (2) din H.C.L. nr. 150/2021, precum și H.C.L. nr. 151/2021 în integralitate.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2020 vor rămâne neschimbate.

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU