HCL nr. 181 din 22.08.2019

0
HCL nr. 181 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 181 din 22.08.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15313 din 08.08.2019 iniţiat de Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15402 din 09.08.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 22.08.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret avizul favorabil nr. 182 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de secretarul general al municipiului Roman.

În temeiul prevederilor raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, precum și cele ale art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „d” şi alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin. (7), ale art. 139, ale art. 108 lit. „d”, ale art. 362, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, în vederea organizării evenimentului de interes public local și județean, Festivalul Internaţional de Teatru, ediția a XXXI-a, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Se scutește de plata taxei de utilizare a Sălii de Festivități prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 69 din 29.03.2019, organizatorul – Teatrul Tineretului Piatra Neamț pentru spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru, ediția a XXXI-a, susținute la Roman.

Art. 4 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. și Direcția Administrativă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU