HCL nr. 180 din 22.08.2019

0
HCL nr. 180 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 180 din 22.08.2019

privind aprobarea dării în administrare a unor săli de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15310 din 08.08.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15401 din 09.08.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 181 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de secretarul general al municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, precum și cele ale art. 108, alin (1), lit. „a”, ale art. 129, alin. (2), lit. „a”, alin. (6), lit. „a” şi alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman a 4 săli de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268, precum și dreptul de utilizare a spațiilor de folosință comună, începând cu anul școlar 2019-2020, în vederea desfășurării activităților didactice cu elevii calificării educator-învățător de la profilul pedagogic (filieră vocațională).

Art. 2 Predarea – primirea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face printr-un protocol ce se va încheia între cele două unități de învățământ, în trei exemplare, din care unul va fi depus la Primăria municipiului Roman. Protocolul încheiat între cele două unități de învățământ se poate prelungi și pentru anii școlari următori, dar nu mai mult de patru ani.

Art. 3 Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman va suporta cheltuielile lunare cu utilitățile pentru spațiile primite în administrare, după cum urmează:

  • procentual, raportat la numărul de elevi, pentru serviciile de apă, canal și gunoi;
  • procentual, raportat la suprafața utilă, pentru consumul de energie electrică, încălzire și gaz metan.

Art. 4 Direcția Economică, Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman și Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU