HCL nr. 179 din 22.08.2019

0
HCL nr. 179 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 179 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 288 din 19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15352 din 08.08.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15403 din 09.08.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 180 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

În conformitate cu prevederile art. 60, art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 26 alin. 1, lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5235/2018 din 02 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform al Consiliului de Administrație al ISJ Neamț nr. 8099/06.08.2019, privind includerea în rețeaua școlară din municipiul Roman pentru anul școlar 2019–2020 a Grădiniței „Anton Durcovici”;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, precum şi art. 139 şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 288 din 19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020, în sensul includerii Grădiniței „Anton Durcovici”, la punctul A. Unități de învățământ pentru educație timpurie, din Anexa la H.C.L. nr. 288 din 19.12.2018, conform anexei, parte integrantă din hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU