HCL nr. 17 din 31.01.2018

0
HCL nr. 17 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 17 din 31.01.2018

privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1657 din 26.01.2018 din înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 1657 din 26.01.2018 al Direcţiei tehnice și Investiții și Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 8 din 31.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 17 din 31.01.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public ;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, art. 39, art. 45, alin. (1), precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Direcției Administraţia Pieţelor Bazar, Obor, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, care iși va modifica denumirea în DIRECȚIA ADMINISTRARE PIEȚE și ILUMINAT PUBLIC și va prelua activitatea și parte a personalului Serviciului de Iluminat Public din cadrul Direcției Servicii Edilitare, din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Roman.
Art. 2 Se aprobă gestiunea directa a „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” prin Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Roman.
Art. 3 Se dă mandat primarului municipiului Roman să încheie Contractul de dare în administrare Serviciului de Iluminat Public către Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public, care va fi supus aprobarii Consiliului Local Roman.
Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Direcția Servicii Edilitare, Serviciul Resurse Umane și Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public.
Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 282/2017 se revocă. Piețe și Iluminat Public.
Art. 6 Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU